Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Інвестиційна політика ІСІ

Одним із основних чинників ефективної діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ) є побудова грамотної інвестиційної політики, спрямованої на отримання позитивної дохідності і врахування можливих ризиків від вкладення коштів.

Результати минулого року засвідчують, що основна частка в портфелях вітчизняних інвестфондів належала цінним паперам. При цьому середня дохідність усіх видів невенчурних ІСІ виявилася вищою за рівень інфляції в країні, а також за річні відсотки за валютними банківськими депозитами.

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

В усьому світі інститути спільного інвестування є одним з найбільш популярних фінансових інструментів, які акумулюють кошти, насамперед приватних інвесторів, та здійснюють їхнє ефективне інвестування. За 2010 рік загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), яких сьогодні зареєстровано в усьому світі близько 70 тисяч, зросла на 16% та сягнула 18,5 трлн. євро.

Реальний розвиток ІСІ в Україні розпочався в 2001 році, коли відбулася докорінна зміна законодавчого регулювання діяльності з управління активами, а саме був прийнятий Закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

До того часу інвестиційні фонди обслуговували лише процес масової приватизації, а їхня діяльність регулювалася Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», виданим у 1994 році. Після припинення масової сертифікатної приватизації інвестиційні фонди та компанії, які виконали свою функцію (за їхньою допомогою було обслуговано майже 40% майнових приватизаційних сертифікатів), почали закриватися або реорганізовуватися.

Подальша робота ІСІ з грошовими коштами вимагала вдосконалення існуючої на той момент правової бази. Тому в другій половині 90-х років минулого століття велася робота щодо розвитку відповідного законодавства та його гармонізації з найкращою світовою практикою. Цей процес завершився прийняттям закону, на основі якого в Україні вже десять років функціонує інвестиційний бізнес.

На послуги інвестиційних фондів у нашій країні зростав попит, як у сфері прямого венчурного інвестування, так і у сфері портфельного інвестування через залучення коштів інвесторів – фізичних осіб. Цей бізнес досить швидкими темпами набирав обертів і на початку 2008 року досягнув пікових показників, зайнявши чільне місце поряд з іншими провідними сегментами фінансового ринку – банківським та страховим секторами.

Фінансова криза, яка розпочалася наприкінці 2008 року, скорегувала показники діяльності інвестиційного бізнесу. Проте сьогодні за кількісними показниками йому вже вдалося вийти на докризовий рівень. Незважаючи на фінансову кризу та на несприятливі умови функціонування інвестиційного бізнесу в посткризовий період, а також дещо хаотичну систему ліквідації наслідків кризи на фінансовому ринку, активи, які знаходяться в управлінні КУА, не зменшувалися. Інвестиційному бізнесу вдалося продемонструвати свою стійкість та надійність моделі, яка була закладена у першому варіанті закону про ІСІ та у змінах, внесених під час кризи наприкінці 2008 року.

Слід зазначити, що вкладення в інвестфонди, як правило, є більш стабільним та керованим інструментом з точки зору ризику, ніж інвестування на відкритому ринку, а коливання їхньої дохідності – не такі значні, як у фондових індексів.

Значною проблемою діяльності ІСІ на поточному етапі є те, що під час кризи в нашій країні насамперед превалювали антикризові заходи для банківських установ. Інші сектори фінансового ринку не отримали аналогічної нормативної, методологічної чи фінансової підтримки для стабілізації своєї роботи. В результаті зобов’язання комерційних банків в портфелях ІСІ у вигляді депозитів чи облігаційних позик, які були відстрочені або реструктуризовані, негативно впливають на роботу інвестиційних фондів та їхню дохідність. Однак професійні керуючі активами сьогодні справляються з цими проблемами й виконують свої зобов’язання перед клієнтами.

 

Законодавчі вимоги

Закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» визначає склад та структуру активів ІСІ, що є базою для побудови їхньої інвестиційної політики. Згідно з ним при проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10%
активів таких фондів повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цих фондів.

Активи диверсифікованих ІСІ мають складатися з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативно-правовими актами ДКЦПФР. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі та які не отримали рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20% загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ.

У свою чергу вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, та нерухомості не може становити більш як 50% загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ.

Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів. До того ж до складу їхніх активів можуть входити боргові зобов’язання. Такі зобов’язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством України.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з нерухомості, корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону.

 

СТРУКТУРА АКТИВІВ

Згідно з даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, за 2010 рік в Україні кількість компаній з управління активами зменшилася на 10,8% – з 380 до 339, а кількість зареєстрованих ІСІ зросла на 2% – з 1 202 до 1 226 фондів. В результаті середня кількість інститутів спільного інвестування на одну КУА за минулий рік зросла з 3,16 до 3,62 фонду.

Кількість ІСІ, які досягли нормативів, за 2010 рік зросла на 11,2% – з 985 до 1 095 фондів. Структура цих ІСІ за видами фондів станом на кінець минулого року була такою: закриті недиверсифіковані венчурні ПІФ – 755; закриті недиверсифіковані невенчурні КІФ – 141; закриті недиверсифіковані венчурні КІФ – 72; інтервальні ПІФ – 48; відкриті ПІФ – 36; закриті недиверсифіковані невенчурні ПІФ – 32; закриті диверсифіковані ПІФ – 9; інтервальні КІФ – 2.

В регіональному розрізі як за кількістю КУА та ІСІ, так і за загальною вартістю активів продовжує лідирувати м. Київ та Київська область. Тут станом на кінець 2010 року було зосереджено 236 КУА та 70% фондів, обсяги активів яких складали 72,3% від загального обсягу активів ІСІ. Друге місце посідала Дніпропетровська область (25 КУА, 8,1% ІСІ та 12,6% обсягів активів), а третє – Харківська область (21 КУА, 6,3% ІСІ та 5,8% обсягів активів).

В кінці минулого року загальний обсяг активів вітчизняних ІСІ становив 105,87 млрд. грн. При цьому обсяг активів невенчурних ІСІ дорівнював 8,89 млрд. грн., а венчурних фондів – 96,98 млрд. грн.

Аналізуючи структуру активів невенчурних ІСІ, слід зазначити, що станом на звітну дату частка цінних паперів в їхніх портфелях складала 71,61%, грошових коштів та банківських депозитів – 7,79%, а нерухомості – 0,29%. Частка інших активів дорівнювала 20,30%.

У свою чергу структура активів венчурних ІСІ була такою: цінні папери – 35,28%; грошові кошти та банківські депозити – 2,85%; нерухомість – 2,23%; інші активи – 59,64%.

Таким чином, найбільша частка в усіх видах інвестфондів належить цінним паперам. Найпопулярнішими цінними паперами для ІСІ є заставні та векселі (через домінування венчурних фондів за кількістю та обсягом активів), державні облігації та українські акції першого рівня лістингу.

Найчастіше в активах усіх ІСІ станом на кінець 2010 року зустрічалися заставні ТОВ «Екско-Плюс» (були присутні в портфелях 411 фондів), заставні ТОВ «Ковальська Інвест» (308), векселі ТОВ «БВК компанія «Федорченко» (291), векселі ТОВ «Нова фінансова компанія» (233) та векселі ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (226).

Серед інструментів, які найчастіше зустрічалися в активах невенчурних ІСІ, лідирували акції ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (були в портфелях 90 фондів), акції ВАТ «ДЕК «Центренерго» (87 фондів), державні облігації (84 фонди), акції ВАТ «Мотор-Січ» (72) та акції ВАТ «Донбасенерго» (69). У галузевому розрізі найпопулярнішими були акції металургійних, енергетичних та машинобудівних підприємств.

Найбільш популярними за сукупною вартістю в активах усіх інвестиційних фондів станом на кінець минулого року були векселі ТОВ «Станіславська торгова компанія» (вартість цих векселів в активах ІСІ становила 916,13 млн. грн.), облігації ТОВ «Виробничий вектор» (833,56 млн. грн.), акції ВАТ «Авангардінвест» (773,35 млн. грн.), векселі ТОВ «Центр Груп 2008» (739,08 млн. грн.) та векселі ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (719,45 млн. грн.).

Лідерами за вкладеннями невенчурних фондів були акції АТ «МНПК «ВЕСТА» (610,24 млн. грн.), акції ПАТ «ВО «Промтехмонтаж» (231,55 млн. грн.), державні облігації (231,51 млн. грн.), акції ВАТ «Авангардінвест» (202,98 млн. грн.) та облігації ТОВ «Град Інвест» (176,43 млн. грн.).

В цілому найбільшим за сукупною вартістю видом цінних паперів станом на кінець 2010 року були векселі, інвестиції у які дорівнювали 15,57 млрд. грн. (37,73% зведеного портфеля цінних паперів ІСІ). Обсяги вкладень в інші цінні папери були такими: акції – 15,11 млрд. грн. (36,63%); облігації підприємств – 9,53 млрд. грн. (23,09%); заставні цінні папери 517,41 млн. грн. (1,25%); ОВДП – 452,98 млн. грн. (1,10%); ощадні сертифікати – 3,9 млн. грн. (0,09%); інші – 43,11 млн. грн. (0,10%).

У невенчурних фондах структура інвестицій у цінні папери була такою: акції – 4,85 млрд. грн. (77,30%); облігації підприємств – 565,33 млн. грн. (9,01%); векселі – 513,28 млн. грн. (8,18%); ОВДП – 285,58 млн. грн. (4,55%); ощадні сертифікати – 36,9 млн. грн. (0,59%); облігації місцевих позик – 21,17 млн. грн. (0,34%); інші – 1,87 млн. грн. (0,03%).

 

Розподіл вартості зведеного портфеля ІСІ за типами цінних паперів

(станом на 31.12.2010 р.)

Тип

цінних паперів

Сукупна вартість ЦП у портфелях ІСІ,

млрд. грн.

Частка у зведеному портфелі цінних паперів ІСІ, %

Векселі

15,57

37,73

Акції

15,11

36,63

Облігації підприємств

9,53

23,09

Заставні

0,52

1,25

ОВДП

0,45

1,1

Ощадні сертифікати

0,003

0,09

Інші

0,043

0,1

Всього

41,26

100

 

ДОХІДНІСТЬ

Зростання фондових індексів у 2010 році сприяло покращенню дохідності українських ІСІ. Зокрема, індекс ПФТС за 2010 рік зріс на 70,2% – з 572,91 до 975,08 пункту, а індекс українських акцій, який розраховується «Українською біржею», – на 67,9% – з 1 455,47 до 2 443,7 пункту.

За інформацією УАІБ, торік зростання вартості інвестицій забезпечили загалом усі типи невенчурних ІСІ, дохідність яких перевищила рівень інфляції в країні (9,1%). Так, середня дохідність відкритих ІСІ становила 12,72%, інтервальних фондів – 14,79%, а закритих невенчурних ІСІ – 32,54%.

Для порівняння: вкладення в золото у 2010 році в середньому принесли 32,3%, у гривневі депозити – 24,08%, у депозити в доларах США – 12,14%, у депозити в євро – 1,43%, а дохідність від вкладень у нерухомість торік взагалі була від’ємною та дорівнювала -10,45%.

Інвестиційна політика ІСІ

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ
НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

пин ап пин ап казино pin-up casino скачатьИнтернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru